Nuotolinio mokymo aprašas
RASEINIŲ R. ŠILUVOS GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA 

Raseinių r. Šiluvos gimnazijos

direktoriaus 2020 m. kovo 26 d.

įsakymu Nr. V-33RASEINIŲ R. ŠILUVOS GIMNAZIJOS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS


I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS


  1. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu Raseinių r. Šiluvos gimnazijoje (toliau - Gimnazija) karantino laikotarpiu tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja ugdymo proceso organizavimą esant koronaviruso infekcijos (COVID-19) grėsmei, kol bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.
  2. Esant koronaviruso grėsmei, gimnazija ugdymo procesą organizuoja ir vykdo nuotoliniu būdu. Laikinai mokymo sutartys nekeičiamos.
  3. Aprašas nustato pasirengimo nuotoliniam mokymui etapus, nuotolinio ugdymo proceso organizavimo būdus, priemones, taisykles, mokytojų, mokinių ir mokinių tėvų (globėjų) informavimą, bendravimą, bendradarbiavimą.
  4. Informacija dėl ugdymo proceso organizavimo koronaviruso karantino metu skelbiama gimnazijos interneto puslapyje www.siluvosgimnazija.lt, el. dienynų EDUKA ir TAMO pagalba.


II SKYRIUS. PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI


5. Siekiant sėkmingai pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, Gimnazija:

5.1. įsivertino pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: technologines galimybes, turimas skaitmenines priemones, mokytojų kompetenciją, mokinių amžių ir jų aplinkos socialinę, ekonominę padėtį. Gimnazija pasirinko el. dienynus EDUKA ir TAMO kaip pagrindinę nuotolinio mokymosi aplinką, kuri užtikrina ne tik skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu;

5.2. Gimnazija spręs problemą, kaip padėti mokiniui, kurio šeima yra socialiai pažeidžiama ir neturi galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis;

5.3. informacinių technologijų mokytoja, paskirta skaitmeninių technologijų administratoriumi (IKT koordinatoriumi), konsultuos mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais: 

5.3.1. Gimnazijos interneto svetainėje www.siluvosgimnazija.lt  informaciniame pranešime tėvams (globėjams) skelbiama kontaktinė informacija, kur mokytojai, mokiniai ir tėvai (globėjai) galėtų kreiptis iškilus klausimams (Priedas 3).

5.4. Nuspręsta, kad mokytojai bendraus el. paštu, el. dienynais EDUKA ir TAMO, telefonu ir Facebook uždaroje grupėje „Šiluvos gimnazijos mokytojai“.

6. Mokytojas, kuris neturi galimybės prisijungti prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų, privalo informuoti   gimnazijos administraciją.

7. Iki 2020 m. kovo 27 d. el. dienynų EDUKA ir  TAMO laišku informuojami mokinių tėvai (globėjai), kaip bus organizuojamas nuotolinis ugdymas. 

8. Gimnazijos administracija   koordinuoja pasirengimą organizuoti mokymą nuotoliniu būdu ir teikia reikalingą pagalbą.

III SKYRIUS. NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS


9. Nuo 2020 metų kovo 30 d. gimnazijoje bus vykdomas nuotolinis mokymas.

10. Nuotolinės mokymosi aplinkos:

10.1. mokytojų ir mokinių komunikavimui bus naudojama: el. dienynai EDUKA ir TAMO, EDUKA klasė, Messenger, Facebook grupės, el. paštas, Zoom, Edmodo, GOOGLE dokumentai ir kitos aplinkos. Konkrečią skaitmeninę aplinką renkasi mokytojas. Svarbu, kad mokiniai mokėtų naudotis šia aplinka ir būtų užtikrinta asmens duomenų apsauga;

10.2. nuotolinio ugdymo kokybei užtikrinti mokytojai naudos ir kitus tinklalapius (Priedas 1, Priedas 2).

11. Ugdymo organizavimas. 

11.1. Dalykų mokytojai:

11.1.1. iki kovo 30 d. dalykų mokytojai parengs ir sukaups skaitmeninę mokomąją medžiagą, užduotis, skirtas mokiniams mokytis nuotoliniu būdu, pasiruoš mokyti nuotoliniu būdu;

11.1.2. dalykų mokytojai kasdien prieš pamoką pagal patvirtintą tos dienos tvarkaraštį užpildo elektroninį dienyną: nurodo temą, skiltyje „Klasės darbas“ aiškiai ir konkrečiai nurodo, ką mokinys turi išmokti, kaip bus vertinamas, kaip mokinys įsivertins. Skiltyje „Namų darbas“ nurodo atsiskaitymo užduotis ar jų nuorodas, laiką, iki kada turi atsiskaityti;  

11.1.3. jei dienynai neveiks, tai informacija mokytojai pasidalins el. paštu ar klasės Messenger grupėje;

11.1.4. mokomosios medžiagos ir užduočių mokiniams kiekis turi atitikti savaitinių pamokų skaičių;

11.1.5. mokymo medžiaga gali būti popierinė (pvz., mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai), tačiau užduotys pateikiamos skaitmeninėse aplinkose;

11.1.6. dalykų mokytojai el. dienynuose nurodo atsiskaitomuosius darbus (kontrolinius, savarankiškus darbus, testus ir kt.) ne vėliau kaip prieš savaitę;

11.1.7. dalykų mokytojai, nurodytu laiku negavę mokinių atliktų darbų, išsiaiškina užduočių nepateikimo priežastis.

11.2. Mokiniai: 

11.2.1. kasdien jungiasi prie elektroninio dienyno pagal savo pamokų tvarkaraštį. Prisijungimas taip pat įrodys, jog mokinys dalyvauja mokymo(si) procese;

11.2.2. susipažįsta su mokytojų skirtomis užduotimis ir jas atlieka;

11.2.3. stebi  pamokų, vyksiančių  sinchroniniu mokymosi būdu, datą ir laiką ir jose dalyvauja;

11.2.4. teikia mokytojui grįžtamąjį ryšį: atlieka atsiskaitomuosius darbus, testus, paskirtas užduotis raštu ir siunčia mokytojui jo nurodytu būdu;

11.2.5. mokiniai, atlikdami paskirtas užduotis, vadovaujasi mokytojų nurodytais atsiskaitymo terminais ir laiku pateikia atliktas užduotis;

11.2.6. mokiniai, laiku neatlikę skirtų užduočių, bus vertinami nepatenkinamais pažymiais.

11.2.7. Dalyvauja klasės vadovo organizuotose klasės valandėlėse.

11.3. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas ir švietimo pagalbos teikimas: 

11.3.1. spec. pedagogas, logopedas darbus mokiniams patalpins el. dienynuose EDUKA ir TAMO. Individualioms pratyboms su vaikais naudos Messenger, Zoom platformas;

11.3.2. socialinis pedagogas konsultacijas mokiniams, tėvams, pedagogams teiks telefonu, el. paštu, el. dienynais, Messenger, Zoom platformose.

11.4. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai  temas ir užduočių nuorodas ugdytinių tėvams siųs į socialiniame tinkle Facebook sukurtas grupes.

11.5. Bendradarbiavimas su tėvais (globėjais):

11.5.1. tėvai sudaro sąlygas ir prisiima atsakomybę už mokinių mokymąsi nuotoliniu būdu;

11.5.2 užtikrina, kad jų vaikai turėtų galimybę atlikti užduotis popieriniame variante ir internetinėje (elektroninėje) erdvėje;

11.5.3. nuolat stebi informaciją, vaizdo pamokų grafiką ir skiriamas užduotis elektroniniame dienyne, bendradarbiauja su klasės vadovu, mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, ir esant poreikiui, padeda mokiniui susipažinti su paskirtomis užduotimis, jų atlikimo būdu ir laiku.

11.5.4. tuo metu, kai vyks pamokos sinchroniniu būdu (tiesioginės vaizdo pamokos), užtikrina, kad mokinys turėtų galimybę stebėti ir jose dalyvauti

11.5.5. vaikui susirgus tėvai (globėjai) informuoja klasės vadovą.

11.6. Klasės auklėtojas:

11.6.1. kas dieną patikrina ar prie elektroninio dienyno prisijungia tėvai (globėjai, rūpintojai) ir mokiniai. Su nesijungiančiais tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokiniais susisiekia telefonu, esant poreikiui informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui;

11.6.2. stebi mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų  pastabas/komentarus/pagyrimus;

11.5.3. bendradarbiauja su dalykų mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbos mokiniui specialistais;

11.6.4. organizuoja nuotolines klasės valandėles, stebi emocinę mokinių savijautą, akademinius nesklandumus;

11.6.5. el. dienyne fiksuoja vadovavimą klasei.

11.7. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

11.7.1. koordinuoja nuotolinio mokymo vykdymą;

11.7.2. konsultuoja mokytojus nuotolinio mokymo klausimais;

11.7.3. stebi kaip vykdomas nuotolinis mokymas, elektroninio dienyno pildymas.

12. Pamokos nuotoliniu būdu vyks vadovaujantis Gimnazijos direktoriaus patvirtintu 2019-2020 m. m. II pusmečio pamokų tvarkaraščiu, pakeitus pamokų pradžios ir pietų pertraukos laiką. 


IV SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


13. Su šiuo Aprašu ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 30 d. turi būti supažindinti Gimnazijos mokiniai, mokinių tėvai (globėjai) ir mokytojai bei pagalbos mokiniui specialistai.

14. Aprašas skelbiamas Gimnazijos interneto svetainėje ir el. dienyne.

15. Aprašas gali būti keičiamas Gimnazijos bendruomenės susitarimu.


Rugsėjo 04, 2020

Palikite komentarą
Jūsų vardas Saugos kodas
Jusų komentaras