GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

    16, Gimnazijos veiklos sritis - švietimas, kodas 85,

    17, Gimnazijos švietimo veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red,) patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu:

    17,1, pagrindinė veiklos rūšis-bendrasis vidurinis ugdymas, kodas 85,31,20; 

    17,2, kitos švietimo veiklos rūšys:

    17,2,1, ikimokyklinis ugdymas, kodas 85,10,10;

    17,2,2, priešmokyklinis ugdymas, kodas 85,10,20;

    17,2,3, pradinis ugdymas, kodas 85,20;

    17,2,4, pagrindinis ugdymas, kodas 85,31,10;

    17,2,5, sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85,51;

    17,2,6, kultūrinis švietimas, kodas 85,52;

    17,2,7, kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85,59;

    17,3, kitos ne švietimo veiklos rūšys:

    17,3,1,  nuosavo ar nuomojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68,20;

    17,3,2, bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91,01;

    17,3,3,muziejų veikla, kodas 91,02;

    17,3,4, sporto klubų veikla, kodas 93,12;

    17,3,5, maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56,29;

    173,6, kitas niekur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas, kodas 49,39;

    17,3,7, kita, niekur nepriskiriama, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 88,99.
 


Atnaujinta: 2021-03-18