INFORMACINIS PRANEŠIMAS
Informacija dėl koronaviruso

Atsižvelgiant į visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtą ekstremaliąją situaciją ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos savivaldybių administracijoms ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai adresuotu 2020 m. vasario 25 d. raštu Nr. (10.2.3.4-4-412) 10-1199 „Dėl ugdymo proceso ir darbo organizavimo asmenims, kurie lankėsi Kinijoje ir Šiaurės Italijoje“, savivaldybės prašomos imtis aktyvių prevencinių veiksmų ugdymo įstaigose.

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, siekiant maksimaliai apsisaugoti nuo infekcijos rizikos, esant poreikiui, mokinius, grįžusius iš Kinijos ar Šiaurės Italijos, prašoma mokyti nuotoliniu būdu, taip pat siūloma leisti iš namų dirbti ir mokytojams bei kitiems ugdymo įstaigų darbuotojams, apsilankiusiems pavojaus zonoje esančiose teritorijose. Mokykla yra viena iš vietų, kur rizika virusui plisti yra didelė, todėl labai svarbu reaguojant į susidariusią situaciją,  atitinkamai organizuoti ugdymo procesą.

Primename,  kad remiantis teisės aktais, ugdymo įstaigose turi būti laikomasi patalpų ir įrenginių priežiūros reikalavimų.Bendrojo ugdymo įstaigose aplinkos kenksmingumas privalomai šalinamas Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ir ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo įstaigose - Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nustatyta tvarka, kuri numato tokiais atvejais vadovautis 2005 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintu Užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo tvarkos aprašo 5 ir 18 punktais. Visuomenės sveikatos specialistai atkreipia dėmesį, kad nuolatinis valymas ir dezinfekcija atliekama ne tik nustačius, bet ir įtarus bet kokios užkrečiamosios ligos atvejį prieš ligonį izoliuojant. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją ir įvertinus galimas rizikas, ugdymo įstaigoms rekomenduojame užtikrinti papildomą patalpų dezinfekciją ir reguliariai vėdinti patalpas.

Primename, kad atsižvelgiant į Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo 17.10, 17.13, 17.14 papunkčiais nustatytas visuomenės sveikatos specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą mokyklose funkcijas, visuomenės sveikatos specialistas privalo teikti sveikatos žinias mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai; pagal kompetenciją planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones; ir dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones. Viena svarbiausių visuomenės sveikatos specialisto užduočių ekstremaliosios situacijos metu – pagal galimybes viešinti oficialią Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos koordinuojamą informaciją ir kartu su mokyklos bendruomene pagal galimybes užtikrinti rekomendacijų vykdymą.

Papildomai informuojame, kad yra parengtos ir viešai internete adresu  http://www.ulac.lt/uploads/downloads/ECDC%20aplinkos%20valymas%202020%2002%2018.pdf prieinamos rekomendacijos kuriose pateikiama konkreti informacija apie aplinkos valymą kambariuose, viešosiose įstaigose, transporto priemonėse, švietimo įstaigose ir kitur, kur COVID-19 patvirtinti atvejai (asmenys) dirbo, gyveno, lankėsi iki hospitalizacijos, adresu http://nvsc.lrv.lt/uploads/nvsc/documents/files/rekomendacijos%20izoliavimosi%20laikotarpiui_2(1).pdf prieinamos rekomendacijos izoliavimosi laikotarpiui asmenims, turėjusiems riziką užsikrėsti COVID-19.


Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija


Daugiau informacijos rasite čia https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso 


Kovo 03, 2020

Palikite komentarą
Jūsų vardas Saugos kodas
Jusų komentaras